Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Verkeersschool Rules

1. Deze Algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door “Verkeersschool Rules” tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2. Indien van een punt uit deze Algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden wordt afgeweken blijven de overgebleven punten onverminderd van kracht.

3a. Elke rijlesovereenkomst afgesloten (ook mondeling en telefonisch) tussen “Verkeersschool Rules” en opdrachtgever wordt als bindend beschouwd.

3b. Indien de eerste rijles van het starterspakket is afgenomen door opdrachtgever is opdrachtgever verplicht om alle lessen tot aan het praktijkexamen bij opdrachtgever af te nemen. Daarnaast stemt opdrachtgever vanaf de eerste rijles in met de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van Verkeersschool Rules.

3c. Proeflessen vallen niet onder punt 3a en 3b.

4a. Alle afgesproken lessen dienen minimaal 24 uur voor aanvang van de les te worden geannuleerd.

4b. Bij niet verschijnen op een afgesproken les wordt de les in rekening gebracht of op het afgesproken lespakket in mindering gebracht.

4c. Punt 4a en 4b zijn niet van toepassing in geval van spoedopname in het ziekenhuis of begrafenis of crematie van een naast familielid ten tijde van de afgesproken les of examen.

4d. Annuleren van een reeds afgesproken lespakket kan. Het lesgeld over de nog openstaande lessen wordt naar rato terugbetaald minus 25% van het terug te betalen bedrag als vergoeding voor gemaakte kosten.

4e. Terugbetaling van een eenmaal gereserveerd examen bij het CBR is niet mogelijk.

4f. Indien wegens vakantie van de opdrachtgever het reeds gereserveerde examen niet door kan gaan en opdrachtgever heeft deze vakantie niet aan de aanvrager van het CBR doorgegeven, volgt volledige doorbelasting van de gemaakte kosten aan opdrachtgever.

5a. Pas wanneer opdrachtgever in het bezit is van een geldig theoriecertificaat voor de categorie waarvoor hij praktijkexamen wil doen zal het praktijkexamen en de tussentijdse toets aangevraagd kunnen worden.

5b. Een praktijkexamen wordt pas, na betaling van de kosten door opdrachtgever, gereserveerd.

6a. Alle losse lessen dienen contant direct of binnen 7 dagen te worden voldaan.

6b. Betalingen door middel van een overschrijving dienen in de week van de gevolgde rijles op de rekening van “Verkeersschool Rules” gestort te zijn.

6c. Betalingen op faktuur dienen binnen uiterlijk 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan doch uiterlijk voor aanvang van de eerste rijles.

6d. Betalingen van geleverde rijlessen en het praktijkexamen dienen voor aanvangsdatum van het praktijkexamen bijgeschreven te zijn op de rekening vanVerkeersschool Rules.Verkeersschool Rules behoudt zich anders het recht om het reeds gereserveerde praktijkexamen geen doorgang te laten vinden voordat alle openstaande posten zijn betaald.

7. Indien opdrachtgever in gebreke blijft zijn betaling overeenkomstig artikel 4 en 6 te verrichten wordt, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur, een rente van minimaal 1,25% per maand in rekening gebracht.

8. Indien “Verkeersschool Rules” door wanprestatie van de opdrachtgever genoodzaakt is om de incasso van haar vordering uit handen te geven, dan is de opdrachtgever naast de betaling van de hoofdsom of het restant daarvan, aan “Verkeersschool Rules” verschuldigd, de verschuldigde rente, incassokosten en eventuele proceskosten.

9. “Verkeersschool Rules” is niet verantwoordelijk voor annuleringen van examens door het CBR.

10. Het voorrijden naar het CBR voor een praktijkexamen of toets zal worden gerekend als praktijkles.

11. De huur van de lesauto en uurloon van de instructeur na het praktijkexamen of toets zal gerekend worden als praktijkles.

12. Indien door slechte weersomstandigheden de rijlessen geen doorgang kunnen vinden worden de kosten niet aan de leerling doorberekend.

13. Alle examenaanvragen door “Verkeersschool Rules” worden aangevraagd bij het CBR en is ingeschreven bij het CBR onder rijschoolnummer.

14. “Verkeersschool Rules” behoudt zich het recht voor om gemaakte afspraken binnen redelijke termijn te kunnen wijzigen.

15. De opdrachtgever verklaart dat het bij rechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, nog zijn rijbewijs is ingevorderd.

16. Indien “Verkeersschool Rules” ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft aan opdrachtgever, dan wel mocht blijken dat de door de opdrachtgever bij het opgeven van persoonlijke gegevens, opgedane opgave onjuist of onvolledig is, vrijwaart opdrachtgever “Verkeersschool Rules” volledig en zal de opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

17. “Verkeersschool Rules” draagt zorg dat uitsluitend onderricht wordt gegeven door instructeurs(-trices) die voldoen aan de bepalingen als gesteld in de WRM (Wet Onderricht Motorvoertuigen).

18. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdens de lessen bij zich hebben van een identiteitsbewijs.

19. Immateriële of materiële schade van de opdrachtgever zelf kan niet worden verhaald op “Verkeersschool Rules”.

20. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en dient niet onder invloed te zijn van schadelijke stoffen tijdens de rijles. Gevolgen hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever.